ข้อมูลติดต่อบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

Displaying 1-20 of 215 results.
สถานบริการรหัสสถานบริการชื่อ-สกุลตำแหน่งมือถืออีเมลล์
รพ.สต.บ้านฝายกวาง06586นางสาวแจ่มใส ขาวสะอาดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านผาลาด06584สงกรานต์ หอมนานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รพ.สต.บ้านผาลาด06584นายสงกรานต์ หอมนานผอ.รพ.สต.0898535240deaw_sk1@windowslive.com
สสอ.เชียงคำ00607นายไชยยนต์  วงศใหญ่สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ00000000000cksso5603@yahoo.com
รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ06589นางสาวณัชฌานันน์ อินต๊ะสินพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0869194424natchakavin@hotmail.com
สสอ.เชียงคำ00607นายไพรัช หอมนานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ01000000000a@a.com
สสอ.เชียงคำ00607นายนที  หอมนานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0817645631wiangck@yahoo.co.th
รพ.สต.ตำบลร่มเย็น06590นายณฤทธิ์ ชมชื่นนักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ตำบลเชียงบาน06591นายปัณณวิชญ์ ศักบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ08-4950-4925pnw_richman@hotmail.com
รพ.สต.บ้านผาลาด06584นางวิจิตร อินต๊ะแสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านจำบอน06594ภาริณี งาเวียงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข06597นางสมจิตต์ ปัญญานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0899508933www.jit210@hotmail.com
รพ.สต.ตำบลแม่ลาว06592นางสาววรินทร  สมฤทธิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ06588นางอาภาภรณ์ เพียรไพรงามพยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต.บ้านผาลาด06584ประทุม กาติ๊บจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
สสช.บ้านคะแนง 10410นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้วนักวิชาการสาธารณสุข0871821658narongrit_tommy@hotmail.com
รพ.สต.บ้านสันปูเลย06595นางเกศินี วงศ์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ06588นางสาวอภิญญา ปังประเสริฐกุลพยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต.บ้านผาลาด06584นางสุมิตรา ใสสมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านสันปูเลย06595วรลักษณ์ คิดอ่านพยาบาลวิชาชีพชำนาญการwiawa9@hotmail.com