ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน mobile Email
1. นายไชยยนต์  วงศใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สสอ.เชียงคำ 0830495830 cksso5603@yahoo.com
2. นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เชียงคำ 0885474475 tonpung@hotmail.com
3. นายณรงค์ เมืองมูล หัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านสนับสนุนบริการ) สสอ.เชียงคำ 0867294710 nara_campaign@yahoo.co.th
4. นางวรัญญาศิริ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตำบลหย่วน 054452644 honeyhonter201@hotmail.com
5. นางละเอียด ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตำบลน้ำแวน 090-912-7884 jannachai@gmail.com
6. นายสงกรานต์ หอมนาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านผาลาด 0898535240 deaw_sk1@windowslive.com
7. ภูวนาถ อ่อนนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง รพ.สต.ตำบลเวียง 0808517889 puwanat2504@gmail.com
8. นางมนัสสิการณ์ ทวีเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านฝายกวาง 054881474
9. นางอัมพร บ่อสุวรรณ ผอ.รพ.สต.บ้านแวนโค้ง รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 088-547-3439 pai.05@hotmail.com
10. นางอรอนงค์ บุญชูโชค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ 054881140 orn_boon@yahoo.com
11.  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 0817653863 rmmusic02@yahoo.co.th
12. ภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ ผอ.รพ.สต.ร่มเย็น รพ.สต.ตำบลร่มเย็น 084-809-9808 prd24022509@hotmail.com
13. นายนราพันธ์ จันทิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลเชียงบาน 0899546118
14. นางอติมา กะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านจำบอน 0861961077 atimakarat@gmail.com
15. นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านสันปูเลย 0903182525 Nongpin1@hotmail.com
16. นายอภิชิต วงศใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปางมดแดง 0861956026
17. นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 0849505418 sinchai8811@gmail.com
18. นางวราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์ พนักงานสุขภาพชุมชน สสช.บ้านต้นผึ้ง 0892075678 lay_zanta@hotmail.co.th
19. นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สสช.บ้านคะแนง 0871821658 narongrit_tommy@hotmail.com