ลิงค์ที่เกี่ยวของสำหรับงานสาธารณสุข

  • สสจ.พะเยา

  • สารสนเทศเขต

  • งานข้อมูล สสจ.พะเยา

  • ระบบรายงานสสจ.พะเยา

  • ตรวจสอบผลการส่ง 43 แฟ้ม สปสช.

  • sapa

  • เวบส่ง 43 แฟ้ม

  • แก้ไข person

  • ระบบงานสารบรรณ

  • gis health