รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารเผยแพร่(ITA) ปี 2561

1.
EB1
2.
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
3.
EB1(1) ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
4.
EB1(1) ข้อ2 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่เลือก
5.
EB1(1) ข้อ3 มีการแสดงภารกิจหลักที่เลือก
6.
EB1(1) ข้อ4 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม
7.
EB1(1) ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
8.
EB1(1) ข้อ6 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
9.
EB1(2) ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
10.
EB1(2) ข้อ2 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
11.
EB1(2) ข้อ3 รายงานประชุม/โครงการกิจกรรม
12.
EB1(2) ข้อ4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
13.
EB1(2) ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรม
14.
EB1(2) ข้อ6 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
15.
EB1(3) ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
16.
EB1(3) ข้อ2 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่เลือก
17.
EB1(3) ข้อ3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดง
18.
EB1(3) ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรม
19.
EB1(3) ข้อ5 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
20.
EB2
21.
EB2(1) ข้อ1 คำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน
22.
คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
24.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาสีขาว
25.
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
26.
EB2(1) ข้อ2 การประชุมคณะทำงาน
27.
EB2(1) ข้อ3 รายงานการประชุมคณะทำงาน
28.
รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำสีขาว ครั้งที่ 1 / 2561
29.
EB2(1) ข้อ4 หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสาร
30.
EB2(1) ข้อ5 คู่มือการปฏิบัติงาน
31.
EB2(1) ข้อ6 หลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 
32.
EB2(1) ข้อ7 Print Screen ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
33.
EB2(1) ข้อ8 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ 
34.
EB2(2) ข้อ1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์
35.
EB2(2) ข้อ2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน 
36.
EB2(2) ข้อ3 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 
37.
EB2(2) ข้อ4 Print Screen ตามข้อ 1 และข้อ 2 จาก Web site 
38.
EB2(2) ข้อ5 มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
39.
EB3
40.
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
41.
EB3(1) ข้อ1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ 
42.
EB3(1) ข้อ2 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
43.
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
44.
EB3(1) ข้อ3 หลักฐานที่นำไปเผยแพร่ 
45.
EB3(1) ข้อ4 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
46.
EB3(1) ข้อ5 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
47.
EB3(2) ข้อ1 หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติการตามแนวทาง 
48.
EB3(2) ข้อ2 คู่มือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
49.
EB3(2) ข้อ3 คู่มือประกอบแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกัน 
50.
EB3(2) ข้อ4 หลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 
51.
EB3(2) ข้อ5 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
52.
EB3(2) ข้อ6 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
EB9 หน่วยงานมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
EB9(3) ข้อ1 การประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
130.
EB9(3) ข้อ2 รายมือชื่อผู้เข้า่ร่วมประชุม
131.
EB9(3) ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ
132.
EB9(3) ข้อ4 รายงานการประชุมและหนังสือขอนุญาตบน Web Site
133.
EB9(3) ข้อ5 หลักฐานการเผยแพร่บน Web Site
134.
EB9(3) ข้อ6 Print Screen จาก Web Site
135.
EB9(3) ข้อ7 เอกสารอื่นๆ
136.
EB9(4) ข้อ1 การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
137.
EB9(4) ข้อ2 รายงานการปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
138.
EB9(4) ข้อ3 หนังสือเสนอผู้บริหาร หนังสือขออนุญาตบน Web Site 
139.
EB9(4) ข้อ4 การเผยแพร่บน Web Site 
140.
EB9(4) ข้อ5 Print Screen จาก Web Site
141.
EB9(4) ข้อ6 เอกสารอื่นๆ
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
EB11 การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน
156.
EB11(1) ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
157.
EB11(1) ข้อ2 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ
158.
EB11(2) ข้อ1 การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น สมาชิกได้ช่วยกันตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 
159.
EB11(2) ข้อ2 ความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยายการดำเนินงาน ในแกนนำชุมชน 
160.
EB11(2) ข้อ3 การแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่
161.
EB11(2) ข้อ4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
162.
EB11(2) ข้อ5 Print Screen จาก Web Screen หน่วยงาน
163.
EB11(2) ข้อ6 เอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ