แผนที่ระบาดวิทยา
หมายเหตุ  เป็นข้อมูลเบื้องต้น ระบบนับเฉพาะข้อมูลที่มีการอัพโหลดผ่านระบบรายงานออนไลน์ สสจ.ตรวจรับแล้วเท่านั้นระบบจัดกลุ่มโรคตามฟิวด์ DISEASE และตัดซ้ำ  CID
หากต้องการนำไปใช้เชิงวิชาการกรุณาติดต่อ สสจ.พะเยา    มีผู้ใช้งานระบบแล้วจำนวน  7,393  ครั้ง
อัตราป่วยต่อประชากรมากกว่า จังหวัด
อัตราป่วยต่อประชากรมากกว่า จังหวัด/2
อัตราป่วยต่อประชากรมากกว่า 0
อัตราป่วยต่อประชากรเท่ากับ 0
×