แผนที่ระบาดวิทยา
หมายเหตุ  เป็นข้อมูลเบื้องต้น ระบบนับเฉพาะข้อมูลที่มีการอัพโหลดผ่านระบบรายงานออนไลน์ สสจ.ตรวจรับแล้วและมีข้อมูลพิกัดตำแหน่งในฐานข้อมูลเท่านั้น
หากต้องการนำไปใช้เชิงวิชาการกรุณาติดต่อ สสจ.พะเยา    มีผู้ใช้งานแล้วจำนวน  2,399  ครั้ง
อัตราป่วยต่อแสนประชากรมากกว่า 50
อัตราป่วยต่อแสนประชากรมากกว่า 10
อัตราป่วยต่อแสนประชากรมากกว่า 0
อัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 0
×